Novinky

« Späť

Súčasné bioetické výzvy

Súčasné bioetické výzvy

Po mesiaci - tentokrát v rámci Noci kostolov 29. mája - privítali priestory nášho Pastoračného centra sv. Márie Magdalény veľké množstvo záujemcov o ďalšiu prednášku z cyklu Teologických večerov. Mons. Vladimír Thurzo podrobne rozobral etické problémy spojené so začiatkom aj koncom života - umelé oplodňovanie a eutanáziu.

Mons. Thurzo svoju prednášku uviedol rekapituláciou elementárnych postulátov našej viery týkajúcich sa života a smrti. V otázke umelého oplodňovania potom zhrnul podstatu techník, ktoré sa pre tento úkon používajú a to spôsobom pochopiteľným aj laikom. Súčasne vždy upozornil na momenty, ktoré sú v rozpore so zásadami katolíckej cirkvi. V ďalšom sa dotkol aj ekonomickej stránky problému a pozadia, ktoré tento - v súčasnosti už obchod - rozvíja a podporuje. Osobitne sa zastavil pri tých častiach celého procesu, v ktorých v mene dosiahnutia očakávaného výsledku dochádza k oplodneniu viacerých vajíčok a po výbere "toho najlepšieho" k zabitiu tých ostatných, teda k vražde - aj keď neviditeľného, ale - človeka. Zdôraznil, že okrem týchto morálnych problémov to má aj zásadnú vieroučnú stránku: je Božou vôľou, aby život vznikol sebadarovaním sa dvoch manželov v ich telesnom spojení. To pri umelom oplodnení vždy chýba.

Druhá časť strhujúcej prednášky bola venovaná dnes už vo svete dosť rozšírenej a stále diskutovanej eutanázii. Mons. Thurzo upozornil na to, že čas odchodu každého z nás je vecou Božej vôle, nie rozhodnutia človeka. Že je neprípustné nielen umelé skracovanie života rôznymi formami (od priameho zabitia až po ukončenie prirodzenej starostlivosti), ale aj jeho neprirodzené umelé predlžovanie (úporná starostlivosť), ktoré len umelo predlžuje utrpenie chorého. Človek má dostať všetku potrebnú paliatívnu starostlivosť tak, ako to vyžaduje aj lekárska prísaha. Pretože je neodňateľným právom človeka okrem iného mať aj čas na úvahy o svojom živote, na odpustenie tým, ktorí sa voči nemu dopustili previnenia i na ľútosť nad svojimi hriechmi. Veď človek sa práve v posledných momentoch svojho života hlboko ponára aj do tých častí svojej nažitého, ktoré sa počas neho snažil prekryť a "zabudnúť".

Aktuálnosť oboch tém potvrdila nielen veľmi bohatá účasť poslucháčov, ale aj živá, a naozaj k veci vedená diskusia, z ktorej bolo zrejmé, že mnohých sa tieto problémy živo dotýkajú a vítajú preto kvalifikovaný pohľad na ne z pohľadu učenia Cirkvi a našej viery.