Novinky

« Späť

Ako čítať Knihu Jób?

Ako čítať Knihu Jób?

Túto tému svojej druhej prednášky na tému Biblia z tohtoročného cyklu Teologických večerov zvolil otec Jozef Jančovič na naše stretnutie s ním v posledný piatok mesiaca apríla v priestoroch nášho Pastoračného centra. O čo náročnejšia táto téma bola, o to bohatšia, podnetnejšia a zaujímavejšia bola bohatá diskusia po prednáške.

Po úvode zameranom na históriu Knihy, informácie o jej autorstve, analýze literárneho žánru, v ktorej nás prekvapilo, že už v čase jej vzniku autor volil kombináciu poézie a prózy a napokon rozbore štruktúry Knihy, sústredil otec Jančovič svoju pozornosť na jednotlivé textové časti. Rozobral nám najdôležitejšie textové pasáže, pohovoril o hĺbke ich duchovného odkazu a významu a na mnohých miestach aj vysvetlil plnosť zmyslu občas ťažšie pochopiteľného textu. Počúvali sme o zmysluplnosti a trpezlivosti Jóbovho prekonávania ťažkostí, jeho pokore i reakciách, o teológii odplaty či kauzalite hriechu a trestu. Uvedomili sme si, že príklad Jóba, jeho trpezlivosti a pokory, s ktorou prijímal svoje početné ťažké utrpenia, je pre nás argumentom, ktorý môžeme použiť nielen vtedy, keď chceme v utrpení posmeliť a povzbudiť svojho brata, sestru či blížneho, ale musíme naň pamätať aj a najmä vtedy, keď s problémami zápasíme my sami. Otec Jančovič tiež zdôraznil, že utrpenie a bolesť nie sú len trestom za hriech, ale majú aj svoj ďalší hlboký zmysel Božieho plánu. Záverečné posolstvo večera znelo:

postoj viery a dôverného dialógu s Bohom je najvhodnejším postupom v utrpení.

Bohatá diskusia zrkadľujúca hlboký záujem prítomných poslucháčov sa potom na dlhé chvíle sústredila na kauzalitu hriechu a trestu, zmysel utrpenia a jeho miesto v živote človeka či spôsob, ako si vysvetľovať niektoré konkrétne, ťažšie pochopiteľné pasáže textu či otázku, do akej miery obsahuje Kniha alebo Sväté Písmo všeobecne faktografiu, ale aj podobenstvá i rôzne iné lietrárne formy dané osobitými talentmi autora. Rozchádzali sme sa hlboko dotknutí silou a bohatosťou Knihy Jób a a jej odkazu vnútorne rozhodnutí, že táto časť Biblie - napriek svojej obtiažnosti - stojí za systematické štúdium.

Už dnes sa tešíme na prípadnú ďalšiu prednášku otca Jančoviča ako naslovovzatého biblistu u nás.