Novinky

« Späť

S poslancami o referende

S poslancami o referende

Výsledok blížiaceho sa referenda o rodine nie je ľahostajný tým, ktorým záleží na tom, aby aj ďalšie generácie vyrastali v zdravom a prirodzenom prostredí a harmonicky sa rozvíjali. Preto sme si na stredu, 28.1. večer, pozvali do nášho Pastoračného centra na diskusiu dvoch členov KDH: Ing Pavla Abrhana, poslanca Parlamentu, a Doc. Dr. Karola Pastora, CSc. pôsobiaceho v petržalskom Okresnom centre. Chceli sme sa na referendum pozrieť aj očami našich politikov a získať tak väčší prehľad. Myslím, že sa nám to veľmi dobre podarilo.

V úvode večera pán farár Prachár predstavil oboch našich hostí ako ľudí dlhodobo pôsobiacich nielen v štruktúrach Kresťansko-demokratického hnutia, ale aj na poli komunálnej a celoštátnej politiky, teda ako ľudí s dobrou historickou pamäťou a nemalými skúsenosťami.

Po ňom sa slova ujal P. Abrhan, ktorý najprv zrekapituloval doterajšie referendá a zdôraznil, že všetkých osem iniciovali politické strany. Jediným úspešným bolo referendum o vstupe do EÚ, všetky ostatné boli kvôli podlimitnej účasti, resp. jedno kvôli zmareniu, neplatné. KDH z nich podporilo referendum o priamej voľbe prezidenta, o vstupe Slovenska do Európskej únie a podporuje aj najnovšie o rodine. Nadchádzajúce referendum bude prvé, ktoré je iniciované apoliticky, na občianskom princípe. Súčasne vysvetlil, prečo KDH referendum nespoluorganizuje, ale ho plne všetkými svojimi prostriedkami podporuje.

Druhý hosť večera, pán docent Pastor, rozobral stanovisko KDH k všetkým trom otázkam a obšírne vysvetlil tieto názory i z pohľadu svojej profesie demografa. Zdôraznil, že prípadný pozitívny výsledok referenda by bol nielen veľkým úspechom zdravého rozumu, ale aj zárukou stability pomerov na blízku budúcnosť, pretože prijatím akéhokoľvek názoru formou referenda má dané stanovisko silu zákona a je záväzné na najbližšie tri roky.

Diskusiu otvoril pán farár Prachár otázkou o tom, čo robili politici v príprave referenda a čo v tejto veci robia dnes. Vypočuli sme si, že KDH priamo pomáhalo zbierať podpisy, obsadzovať referendové komisie svojimi ľuďmi i inak, podľa potreby. A potom si už len vo veľmi otvorenej, priateľskej a vecnej diskusii prítomní vymieňali názory na široký okruh otázok priamo aj nepriamo súvisiacich s referendom: hovorili sme o tom, či má byť účasť na referende meradlom jeho úspešnosti, či možno z účasti odvodzovať závery o počte skutočných katolíkov u nás, o tom, že KDH malo referendum podporiť aj verejne, či je správne úspešnosť referenda podmieňovať akýmkoľvek kvórom účasti, dotkli sme sa odluky cirkví od štátu i možného vplyvu legislatívneho tlaku EÚ na Slovensko v týchto citlivých otázkach v najbližšej budúcnosti.

S radosťou sme v neskorých večerných hodinách pri rozchode z tohto užitočného stretnutia svorne skonštatovali, že naplnilo svoj cieľ a pomohlo nám vidieť ho v širších súvislostiach.