Novinky

« Späť

Pozvánka (nielen) pre lektorov farnosti

Pozvánka (nielen) pre lektorov farnosti

Drahí spolufarníci, obraciam sa na všetkých Vás, ktorí sa v našej farnosti obetujete v dôležitej a cennej službe lektorov, či už ste občas prizvaní k čítaniu pred svätou omšou pani kostolníčkou, alebo sa k čítaniu sami hlásite, ale aj na tých, ktorí o tejto službe ešte len uvažujete, aby ste sa prihlásili na kurz lektorov, ktorý pripravila Bratislavská arcidiecéza na sobotu, 24. septembra 2022. Kurz začína o 8:30 hod. svätou omšou v kaplnke seminára RKCMBF UK na Kapitulskej ulici, a následne pokračuje stretnutím v Aule Benedikta XVI. so špecializovaným programom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že toto stretnutie je pre lektora mimoriadnym prínosom.

Praktizujúci kresťan-katolík vie, že samozrejmou súčasťou každej svätej omše je úvodná bohoslužba slova, ktorej podstatnú súčasť tvoria čítania zo Starého a Nového zákona. Tieto – na rozdiel od evanjelia, ktorého verejné čítanie v rámci liturgie prináleží výhradne kňazovi alebo diakonovi, teda zasvätenej osobe – môžu čítať aj laici, ktorí však spravidla nemajú za sebou takú teologickú prípravu, akú majú zasvätené osoby. Preto je možné, že nie vždy dokážu v texte nachádzať a patričnou formou prednesu zvýrazniť také významové roviny, ktoré sú mimoriadne dôležité pre korektnú a zrozumiteľnú interpretáciu a pochopenie podstaty textu. Preto je veľmi dôležité, aby k čítaniu týchto textov pristupovali s náležitým rešpektom a najmä – po adekvátnej príprave. Uvedomme si, že verejné čítanie textov Písma laikom bez patričnej prípravy môže byť nielenže nedôstojné, ale nie vždy prinesie aj potrebnú mieru porozumenia textu dôležitú pre to, aby každý účastník svätej omše nielen pochopil jeho odkaz pre svoj život, ale si ho aj odniesol do prostredia, v ktorom žije. Doma, či v práci. A tu ho svojím osobným príkladom uplatňoval – teda pomocou Písma a jeho odkazu pre našu dobu prinášať ho formou osobného príkladu do nášho života, teda všade tam, kde svojím príkladom môžeme šíriť Ježišov odkaz aj tým, ktorí možno nenavštevujú bohoslužby alebo sú neveriaci. To je predsa poslanie každého pokrsteného.

Preto je mimoriadne dôležité, aby každý laik, ktorý sa obetuje pre službu lektora, k nej aj pristupoval adekvátne pripravený. A presne na tento účel pripravila Bratislavská arcidiecéza ďalší kurz pre laikov – lektorov (predošlý sa konal ešte pred kovidovou pandémiou). Pozývam týmto všetkých, ktorí sa obetujú v našej farnosti pre túto službu, ale aj tých, ktorí o nej zatiaľ iba uvažujú, aby sa na tento kurz prihlásili.

https://www.lumen.sk/relacie/modlitba/chodte-a-hlasajte.html#archiv

https://www.fara-kezmarok.sk/blog/kairos-072-niekolko-praktickych-rad-lektorom-1-cast/

https://www.fara-kezmarok.sk/blog/kairos-073-niekolko-praktickych-rad-lektorom-2-cast/