Novinky

« Späť

Noc kostolov sa nám vydarila!

Noc kostolov sa nám vydarila!

Po vynútenej pandemickej prestávke sme sa opäť mohli vrátiť k pre nás už tradičnej akcii, ktorá nás doslova a v tom najlepšom zmysle slova opantala – Noci kostolov. Ako sa už stalo zvykom, otvorený bol nielen kostol sv. Márie Magdalény, kde bola návštevníkom k dispozícii veža, krypta i naše malé múzeum devocionálií a priestory Pastoračného centra, ale aj Evanjelický chrám Boží v jeho blízkosti. Jednotu oboch denominácií zvýraznilo aj efektné osvetlenie oboch kostolov. Akcia pritiahla nečakané množstvo návštevníkov všetkých generácií. Neskoro v noci sme sa rozchádzali do našich domov spokojní a presvedčení, že stálo za to patriť medzi 16 farností na Slovensku, ktoré sa v tomto roku na Slovensku k iniciatíve pripojili.

Večer otvoril správca farnosti Július M. Prachár o 17:00 hod. svätou omšou. Krátko po jej skončení sme v zmysle oficiálnych postupov Noci kostolov zvonením vežových zvonov oznámili začiatok programu večera. Záujemcovia veľmi rýchlo vytvorili rad na výstup do kostolnej veže, iní sa schladili v podzemných priestoroch krypty a ďalší sa prišli osviežiť do Pastoračného centra, kde bolo pripravené osvieženie vo forme koláčikov a nápojov. Osobitnou aktivitou bola náučná trasa s deviatimi zastaveniami pre našich najmenších, na ktorej im dospelí sprievodcovia poukazovali viaceré miesta kostola a vysvetlili ich účel. O 19:00 hod. bol pripravený pôsobivý organový koncert v evanjelickom chráme, kde pani farárka každému návštevníkovi ochotne ponúkla aj letáčik s históriou evanjelickej fílie v Rusovciach. Priaznivci umenia klasickej hudby mali po tomto koncerte kráľovského nástroja možnosť hudobne sa vyžiť aj v kostole sv. Márie Magdalény, kde o 20:00 hod. ponúklo svoj nádherný koncert sláčikové zoskupenie Laeticia Quartet v zložení: Mária Rybár Fuchsbergerová (husle), Andrej Baran (husle), Viktória Strelcová (viola) a Jana Ivanecká (violončelo). Osobitú atmosféru mali mnohé individuálne stretnutia a diskusie účastníkov pri čaši vína či drobnom pohostení v príjemne osvetlených priestoroch na nádvorí pastoračného centra. Krátko po skončení sláčikového koncertu sa atmosféra večera v kostole zmenila na komornú a rozjímavú: pri príjemných tónoch pokojnej hudby sme sa mohli zahĺbiť a rozjímať pri hlbokých a citlivo podávaných myšlienkach v podaní Márie Schmitzerovej, ktoré mimoriadne umocnili duchovný náboj celého večera. Ten zavŕšil správca farnosti Július M. Prachár tichou svätou omšou pri sviečkach, po ktorej mnohým z nás trvalo ešte dlho, kým sme tento priestor a atmosféru  dokázali opustiť a vrátiť sa do svojich domovov.

Podujatie Noc kostolov vzniklo v roku 2001 v Nemecku. Jeho podstata spočívala a dodnes aj trvá v stretnutí širokej verejnosti s kresťanstvom a naopak, teda priblížení kresťanstva a jeho hodnôt aj ľuďom, ktorí stoja mimo Cirkvi. Všetko prebieha formou voľných i komentovaných prehliadok sakrálnych objektov, prednášok zameraných na vybranú tému, koncertov, výstav i individuálnych diskusií a akcií pre deti a mládež. Program prebieha aj do neskorej noci. Sprístupnené sú nielen kostoly, ale aj sakristie, krypty, pastoračné centrá či iné priestory.

V roku 2005 sa k podujatiu pripojili Rakúsko podujatím Lange Nacht der Kirchen a Holandsko. O štyri roky Česká republika a o ďalší rok neskôr aj Slovenská republika. U nás bol projekt iniciovaný bývalým trnavským arcibiskupom Mons. Robertom Bezákom, ktorý bol počas jeho prvých dvoch rokov u nás aj jeho duchovným garantom. Po jeho odvolaní projekt pokračuje bez oficiálneho garanta. Je postavený na iniciatíve, práci a úsilí dobrovoľníkov v jednotlivých farnostiach.

Dôležité je, že Noc kostolov má aj svoj ekumenický charakter: jej súčasťou sa postupne stali aj Pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev a. v., Cirkev bratská a Bratská jednota baptistov, Cirkev adventis­tov siedmeho dňa a Reformovaná kresťanská cirkev.

Podujatie sa zvyčajne začína zvonením kostolných zvonov. Chrámy a ostatné farské priestory sú miestami otvorených stretnutí všetkých účastníkov. Okrem diskusií a poznávania priestorov sa v nich konajú najrozličnejšie kultúrne programy – koncerty, výstavy, sprevádzané prehliadky, ale aj prednášky či diskusie. Noc kostolov je tak výbornou príležitosťou nielen spoznať sakrálne priestory a ich históriu, ale aj komunity žijúce v týchto priestoroch svoj duchovný život.

Tohtoročné motto Noci kostolov znie:

Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán, v noci mu zasa ja spievam (Ž 42,9).

Táto veta je vybraná z biblickej knihy Žalmov. Žalmy sú náboženské piesne starozákonného Izraela, ktoré spievajú chvály, prosby a vďakyvzdania tak, ako vytryskli zo srdce autorov na základe ich osobných skúseností. Po stáročia sa stávali, a stávajú sa aj dnes, inšpiráciou pre modlitbu v rôznych životných situáciách.

Autor Žalmu 42 popisuje svoje súženie, ktoré na neho dolieha: výčitky a zosmiešnenie jeho priateľov, túžba po Bohu, smútok a samotu. V týchto chvíľach sa pýta: Bože, prečo na mňa zabúdaš? Prečo je smutná moja duša? …Niekedy si aj my kladieme podobné otázky: PREČO?, ktorými sa obraciame na Boha.

Pisateľ prežíva smutnú prítomnosť v odlúčenosti od Boha. Jeho duša “prahne” po Bohu. Jeho výkriky sa v žalme postupne menia na modlitbu. Posilou je mu minulá radostná skúsenosť s Bohom, mimo iné s návštevou bohoslužby v chráme. Je to skúsenosť aj nás kresťanov, je to zážitok Boha, ktorý je nám blízky, aj keď ho niekedy necítime. Boh sa s nami môže stretnúť v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale aj v našich bolestných skúsenostiach, slabostiach a ranách. Úzkostný výkrik je pohybom k niekomu druhému. Niekedy je to začiatok cesty od egoistického „Ja“, cesty do vzťahu k „ty“ – k blížnemu, cesty do vzťahu k „Ty“ – k Bohu.

Či práve prežívame radosť alebo smútok, či zakusujeme krásu či ošklivosť, nech nám tohtoročná Noc kostolov dá na všetky naše otázky PREČO? dá aj odpovede.

S použitím: www.nockostelu.cz