Novinky

« Späť

Vieš správne prijímať na ruku?

Vieš správne prijímať na ruku?

Všetci sme roky zvyknutí sväté prijímanie dostávať do úst. V našej Cirkvi je to tradíciou už od 6. storočia. Až dnešná pandémia nového koronavírusu si vynútila rozhodnutie otcov biskupov umožniť v rámci mnohých preventívnych opatrení, ktoré sú v záujme ochrany zdravia potrebné, rozdávať sväté prijímanie aj na ruku. Pre veľkú väčšinu z nás je to postup, s ktorým sa stretávame prvýkrát, preto je vhodné povedať si, ako má veriaci prijímať hostiu, ak sa podáva na ruku. Ako teda správne postupovať?

SPRÁVNY POSTUP: je dobré predovšetkým nezabudnúť pri vstupe do kostola si vydezinfikovať ruky. Keď pri rozdávaní svätého prijímania prídeš na rad a stojíš pred kňazom (je veľmi vhodné pristupovať ku kňazovi v dvojstupoch, s dodržaním bezpečnostných odstupov),

predlož pred neho obe ruky preložené cez dlane tak, že horná je ľavá a spodná pravá (ľaváci naopak). Kňaz ti vloží hostiu do dlane, ty si ju spodnou rukou vezmeš a ešte pred kňazom, skôr ako sa otočíš na odchod do lavice, teda stojac pred ním, vložíš si ju do úst. Až potom sa odoberieš na svoje miesto.

Je vhodné pripomenúť, že KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ ani nemieni meniť zaužívanú pastoračnú prax. Biskupi ním, po porade s lekármi a epidemiológmi, urgentne odpovedali na nebezpečenstvo šírenia nového koronavírusu v snahe o to, aby sme mohli aspoň núdzovo sláviť.

PÁR POZNÁMOK K HISTÓRII: liturgická reforma v roku 1969 obnovila na základe žiadosti niektorých biskupských konferencií možnosť pre Latinskú Cirkev prijímať sväté prijímanie na ruku v takej podobe, akú dnes s dovolením otcov biskupov praktizujeme. Takáto podoba svätého prijímania do rúk však pôvodne pochádza z protestantského prostredia a bola zavedená s jasným zámerom popretia viery v reálnu prítomnosť Krista a nevyhnutnosti prítomnosti vysväteného kňaza. Práve preto by sme si mali byť vedomí toho, že zavedenie svätého prijímania na ruku, ktoré sa ospravedlňuje dnešnou pandémiou koronavírusu, vytvára skôr negatívny precedens pre zavádzanie nenáležitých a zbytočných zmien do liturgickej praxe Cirkvi a možno očakávať, že s pominutím pandémie a jej rizík sa vrátime k pôvodnej praxi.

UPOZORNENIE: Naďalej platí dišpenz z účasti na nedeľných a sviatočných svätých omšiach, osobná účasť na svätých omšiach je teda stále dobrovoľná. Preto tí, ktorí sa kvôli svojmu veku či zdravotnému stavu cítia byť stále ohrození, môžu pokojne sväté omše sledovať cez elektronické médiá v bezpečí svojho domova a sväté prijímanie môžu prijať duchovne.. U nás je na tento účel najčastejšie využívaná táto modlitba:

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti sa milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriech. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti,  tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

S použitím: www.tkkbs.skwww.christianitas.sk