Novinky

« Späť

Synodálna syntéza našej arcidiecézy

Synodálna syntéza našej arcidiecézy

Naša farnosť sa hrdo hlási medzi tie arcidiecézne farské spoločenstvá, ktoré sa cítili oslovené výzvou Svätého Otca a pozvaním otca arcibiskupa Zvolenského a aktívne sa zapojili do prebiehajúceho synodálneho procesu na jeho základnej úrovni. Spontánne sme si vytvorili menší diskusný synodálny tím, ktorý sa stretával v pokojnej atmosfére Pastoračného centra sv. Márie Magdalény a po zaujímavých diskusiách zaslal svoju syntézu vedúcemu synodálneho tímu Bratislavskej arcidiecézy, farárovi susednej petržalskej farnosti Svätej Rodiny d. p. PhDr. Jurajovi Vittekovi, PhD., ktorého neľahkou úlohou bolo zo všetkých farských syntéz arcidiecézy vytvoriť sumárny arcidiecézny dokument. Preto je prirodzené, že nás jeho obsah natoľko zaujímal, že sme d. p. Vitteka pozvali na prvé stretnutie Slova o viere po pandemickej prestávke, aby nás zoznámil s tým, čo všetko sa do tohto dokumentu dostalo.

Svoju návštevu v posledný októbrový piatok začal otec Juraj ako hlavný celebrant večernej svätej omše, po ktorej sme sa už presunuli do vedľajšieho pastoračného centra. V komornom prostredí sme si najprv v podaní otca Juraja vypočuli pútavé a atraktívne rozprávanie z náročnej práce čítania 100 syntéz, ktoré tvorili viac ako 600 strán textu. Otec Juraj charakterizoval farské syntézy ako vynikajúce dokumenty výstižne načrtávajúce dôležité prednosti, ale najmä rezervy, potreby a výzvy našej súčasnej Cirkvi na miestnej, ale aj globálnej úrovni. Ocenil, že naša arcidiecéza mala zo všetkých slovenských najvyššiu účasť. Konštatoval, že tvorba arcidiecézneho dokumentu bola veľmi náročná nielen pre rozsah textu, ktorý bolo potrebné spracovať, ale najmä pre mimoriadne širokú obsahovú rozmanitosť, ktorá si vyžiadala náročný proces hľadania spoločných čŕt všetkých textov. Uľahčením bol fakt, že viaceré tematické okruhy sa často opakovali a stali sa pre diecézu charakteristickými.

Náročný proces hodnotenia textov vyústil do šiestich spoločných globálnych čŕt synodálneho uvažovania našej arcidiecézy:

1.     Ako žijeme synodalitu, ako spoločne kráčame v malých spoločenstvách a farnostiach. Ukázalo sa, že Cirkev vnímame najviac ako inštitúciu nám dosť vzdialenú a spoločné kráčanie vnímame takmer iba cez účasť na svätých omšiach, sviatostiach a v modlitbách. Ostatné formy sú nám viac či menej vzdialené;

2.     nie sme zvyknutí žiť svoju vieru mimo obvyklých sakrálnych priestorov. Bola by potrebná väčšia otvorenosť a vyššia miera zdieľania sa, a to všade, kde sa denne vyskytujeme a zdieľať sa aj s neveriacimi;

3.     s týmto problémom súvisí aj schizma medzi každodenným bežným rutinným životom a našou vierou. Považujeme za samozrejmosť, že spontánne oddeľujeme náš sekulárny život od života viery. Svoj podiel má na tom aj často z pohľadu veriacich nezrozumiteľné kázanie kňazov odtrhnuté od problémov reálneho života;

4.     pozitívom dnešné života vo farnostiach je spoločné kráčanie rôznymi formami ľudovej zbožnosti teologicky označované ako spiritualita ľudu. Francúzski novinári sa počas návštevy pápeža Františka na Slovensku na túto tému v súvislosti so synodálnym procesom vyjadrili, že Svätý Otec k nám prišiel fúknuť do pahreby ľudovej zbožnosti. Synodalitu označil ako neustálu púť v zdieľaní viery a jej prepojení so životom;

5.     v syntézach zaznela aj kritika laikov samotných či kňazov. Ako znepokojujúce bolo označené vo farnostiach prítomné pokrytectvo, strach a akýsi vnútorný obranný režim jednotlivcov;

6.     vo farských syntézach bola synoda často označovaná ako povzbudzujúca skúsenosť, ktorá ľuďom signalizuje zrejmý záujem Cirkvi o názory bežných veriacich. Ľudia sa cítia ako plnohodnotní členovia Cirkvi, ktorí teraz majú možnosť vyjadriť svoj názor, o ktorý je zo strany vedenia Cirkvi záujem. Zároveň vyjadrujú obavy, či sa niektoré, najmä kritické podnety, „cestou“ z farnosti až do Vatikánu nestratia.

Po príhovore otca Juraja sa rozprúdila spontánna, nemoderovaná, veľmi podnetná a zaujímavá interaktívna diskusia, ktorá nás všetkých mimoriadne obohatila. Všetci sme ocenili prístup otca Juraja k nášmu spoločenstvu, zrozumiteľnosť a logiku jeho argumentov, z ktorých bol zrejmý jeho vysoký nadhľad a mimoriadna odborná erudícia. Tento večer patrí svojím obsahom, podaním aj diskusiou k mimoriadne vydareným.

Kompletný text arcidiecéznej synodálnej syntézy je k dispozícii na stiahnutie tu