Novinky

« Späť

Návrat Slova o viere

Návrat Slova o viere

Už je to osem rokov, kedy sme v našej farnosti začali cyklus diskusných večerov s názvom Slovo o viere. Spravidla v posledný piatok mesiaca si od pozvaného lektora vypočujeme fundovanú prednášku na vybranú tému súvisiacu s našou vierou a životom Cirkvi. Následne diskutujeme o otázkach, ktoré nás v danej téme zaujímajú. Aktuálna pandemická situácia nám dáva nádej, že v nadchádzajúcom školskom roku by sme toto obľúbené podujatie mohli obnoviť. Pevne veríme, že cyklus stretnutí prebehne v neobmedzenom rozsahu, tak, ako sme ho naplánovali.

Všetci, ktorí sme pravidelnými účastníkmi rímsko-katolíckych bohoslužieb, sme si nepochybne všimli, že od Nového roku kňaz na niektorých miestach svätej omše hovorí iné texty ako tie, na ktoré sme boli doteraz roky zvyknutí. Dôvodom je používanie nového prekladu Rímskeho misála, ktorý je výsledkom práce Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Tá zabezpečila práce na obnovenom slovenskom znení Rímskeho misála podľa tretieho typického latinského vydania. Toto znešnie sa opiera o najnovšie výskumné, historické a jazykovedné poznatky a jeho cieľom je byť čo najautentickejší vo vzťahu k originálnym textom Písma a najnovších poznatkov a jeho čo najautentickejšom preklade. Jeho príprava začala v roku 2012 a jednotlivé časti misála boli schvaľované postupne. Omšový poriadok a eucharistické modlitby boli schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2016. V auguste 2020 Kongregácia napokon po viacerých pripomienkach a konzultáciách vydala súhlasné stanovisko aj so zvyšnými časťami misála. Do prípravy, ktorú koordinoval Liturgický inštitút Teologickej fakulty KU, sa zapojilo viac ako 50 rozličných odborníkov. Aby sme dobre pochopili obsah a podstatu zmien, pripravili sme na úvod tohto ročníka Slova o viere večer venovaný tejto téme.

Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, ktoré sa bude konať na tému Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia (tal. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione). Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb a rozlišovania, sa začal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Aj naša farnosť sa zapojila do tohto synodálneho procesu, preto by mohlo byť pre farníkov zaujímavé, čo všetko sa stalo obsahom synodálnej syntézy našej arcidiecézy. Preto sme na jeden večer pozvali pána farára Juraja Vitteka zo susednej petržalskej farnosti, ktorý bol otcom arcibiskupom Zvolenským menovaný koordinátorom synodálneho procesu v našej arcidiecéze, aby nám porozprával o tom, čo bolo napokon obsahom arcidiecéznej synodálnej syntézy.

Za roky konania Slova o viere sa už stalo tradíciou, že nás na hlboké a plnohodnotné slávenie vianočných sviatkov príde duchovne pripraviť pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy J. E. Mons. Jozef Haľko. Aj tento rok prejavil ochotu prísť medzi nás a napriek svojmu bohatému pracovnému kalendáru nás príde pripraviť na toto radostné obdobie cirkevného roka.

Všetci máme ešte v živej pamäti moment, kedy sme sa dozvedeli smutnú správu o odchode do večnosti J. E. Mons. Jozefa kardinála Tomka, ktorý nám všetkým bol tak mimoriadne blízky. Preto sme oslovili jeho dobrého priateľa, Mons. Mariána Gavendu, ktorý s otcom Tomkom strávil mnoho chvíľ najmä vo Vatikáne, aby sa s nami prišiel podeliť o autentické spomienky na tohto velikána slovenského národa a Cirkvi atak nám ho všetkým čom najviac priblížil.

Kovidová pandémia za ostatné dva roky narušila nielen naše diskusné večery, ale celý náš život. Názory na je príčinu, spôsob jej prekonania a vnímania z pohľadu kresťana-katolíka sa stále výrazne líšia, preto bude užitočné a aj potrebné pozrieť sa na tento globálny problém očami veriaceho človeka. A na túto úlohu sa podujal známy biblista prof. František Trstenský, ktorý príde medzi nás, aby sa spolu s nami na tento problém pozrel očami kresťana-katolíka.

Predveľkonočné obdobie je časom, kedy sa každý z nás snaží čo najlepšie pripraviť na najväčšie sviatky kresťana v roku – Veľkú Noc. Úlohu pripraviť nás na kvalitnú veľkonočnú spoveď na seba ochotne vzal saleziánsky publicista a kazateľ don Jozef Luscoň, ktorý nám príde porozprávať o jedinom neodpustiteľnom hriechu – hriechu proti Duchu Svätému.

Nestabilita manželských vzťahov je smutným fenoménom dnešných moderných časov, veď civilná rozvodovosť dosahuje približne 50 % uzavretých manželstiev. Žiaľ, nedotýka sa iba svetsky uzavretých manželstiev, ale aj párov, ktoré si sľúbili vernosť pred oltárom nášho Pána. Medzi ľuďmi je preto často diskutovaná aj otázka zrušenia takéhoto sobáša uzavretého v kostole. Tu však platia diametrálne odlišné princípy posudzovania a rozhodovania o platnosti takéhoto zväzku od pravidiel používaných v civilnom živote. A práve o týchto princípoch nám príde porozprávať kňaz na túto oblasť povolaný – cirkevný právnik a farár susednej petržalskej farnosti Milan Puškar.

Každé z týchto stretnutí bude (s malou výnimkou) v posledný piatok v mesiaci. Po svätej omši, ktorú bude celebrovať pozvaný lektor, sa stretneme v Pastoračnom centre, kde si vypočujeme prednášku, po ktorej budeme mať slovo my v diskusii s hosťom. Všetci ste srdečne zvaní, príďte sa poučiť, porozprávať, zdieľať. Prispejete tak k tradične dobrej, priateľskej a konštruktívnej atmosfére, ktorá sa počas týchto večerov stala už pravidlom.

https://liturgia.kbs.sk/sekcia/misal

https://www.synoda.sk/sk