Novinky

« Späť

Ako sa správne spovedať?

Ako sa správne spovedať?

S ambíciou priniesť nám odpoveď na túto neľahkú otázku a svojím neopakovateľným spôsobom nás voviesť do hĺbky úprimnej, hlbokej, duši uľavujúcej sviatosti zmierenia nás v sobotu, 26. marca navštívil Salezián don Jozef Luscoň. Jeho prednáška na túto tému vyvolala množstvo zaujímavých a pre všetkých prítomných užitočných otázok, ktoré významne rozšírili naše vnímanie hriechu, jeho podstaty a pochopenie pravej ľútosti potrebnej pre očistenie sa a vykročenie na novú cestu. Tento večer bol pre nás skvelou prípravou na veľkonočnú svätú spoveď ako základu na hlboké prežitie tohto ročnej Veľkej noci.

Don Luscoň sa k nám najprv prihovoril počas svätej omši ako kazateľ, aby tak vytvoril vhodné predpolie pre naše stretnutie, ktoré nasledovalo po svätej omši v Pastoračnom centre. Porozprával nám príbeh o hriechu a predstavil Veľkú noc ako vrchol spásy, na ktorý je hodno dôkladne sa pripraviť. Priblížil ustanovenie sviatosti zmierenia vo Večeradle a upozornil nás na poistky, ktoré máme všetci k dispozícii ako poistky pre našu spásu – krst, svätá spoveď, pomazanie chorých a dokonalú ľútosť. Všetkým nám veľmi odporučil každovečerné krátke spytovanie svedomia a z nej vyplývajúcu úprimnú ľútosť pred uložením sa na spánok. Zdôraznil, že smrteľný hriech, z ktorého sa predovšetkým každý musí spovedať, je vedomým a dobrovoľným prestúpením Božieho príkazu vo vážnej veci. Preto je potrebné pri správnej spovedi nielen všetky tieto prestúpenia uviesť, ale aj konkretizovať koľkokrát k nim došlo i okolnosti, ktoré k nim viedli. Treba hovoriť jasne, úprimne oľutovať a dať si seriózne predsavzatie viac sa ich nedopostiť. Don Luscoň veľmi odporúča z času na čas urobiť si aj generálnu spoveď ako užitočný a potrebný medzník nášho kresťanského života.

Toto predveľkonočné stretnutie sa stretlo s veľkým záujmom farníkov, o čom svedčila nielen dlhá neformálna diskusia vychádzajúca z množstva položených otázok prítomných, ale aj individuálne diskusie niektorých farníkov s donom Luscoňom po skončení stretnutia, kedy sa už mnohí z nás venovali ponuke kníh, ktoré náš hosť napísal a pre nás priniesol.

ThLic. Ing. Jozef Mária Luscoň, PhD., SDB je známy saleziánsky rímsko-katolícky kňaz pôsobiaci veľmi aktívne aj ako vysokoškolský pedagóg, spisovateľ a publicista známy aj z obrazoviek TV LUX či RTVS. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1988,v júni 1991 bol v Šaštíne vysvätený za kňaza. V rámci osobnostného a duchovného rozvoja absolvoval štúdia katechetiky v Krakove, neskôr aj v Ríme. V súčasnosti patrí do komunity Saleziánov sídliacej na Miletičovej ulici. Je autorom mnohých kníh duchovného a masmediálneho zamerania.