Slovo o viere

Je projektom Farskej rady, ktorého cieľom je priniesť laikom atraktívnu a interaktívnu formu vzdelávania sa vo viere a v oblastiach s ňou súvisiacich. Stretnutia sa konajú od septembra do apríla pravidelne každý posledný piatok v mesiaci, v máji býva Noc kostolov. Pozvaný lektor má možnosť na úvod večera celebrovať svätú omšu o 18:00 hod., kde má priestor v rámci homílie načrtnúť tému, na ktorú bude následne po svätej omši vo vedľajšom Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény hovoriť formou prezentácie. Po nej zvyčajne nasleduje živá neformálna diskusia, ktorá je vždy výborným zavŕšením témy.

Prvé dva roky boli témy cyklu zamerané na takpovediac základné vzdelávanie – Biblia, liturgika, dogmatika, katolícka morálka a pod., ktoré odprednášali naslovovzatí odborníci v daných oblastiach. Teraz prebieha 4. ročník cyklu, v ktorom sa sústreďujeme už na aktuálne témy blízke každodennému životu, ktoré ľudí nemenej zaujímajú. Program Slova o viere je okrem tejto webovej stránky zverejňovaný aj na stránke www.vyveska.sk, takže na týchto večeroch sa zúčastňujú už nielen obyvatelia Rusoviec, ale aj okolitých mestských častí vrátane Petržalky.

Ostatné roky sa stalo tradíciou, že cyklus príde v septembri otvoriť otec arcibiskup Zvolenský, ktorý ho aj takto podporuje, a pred Vianocami nám zvykne chodiť robiť adventnú duchovnú obnovu otec biskup Haľko. 

Večery sú zaujímavé nielen témami, ale aj živou a spontánnou diskusiou. Každý záujemca odkiaľkoľvek je medzi nami vítaný.

Program stretnutí

27. septemberLectio divina - iba pre zasvätených?

J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup - metropolita

25. október: Liturgické minimum pre veriaceho, lektora a miništranta

ThLic. Vladimír Kiš, liturgista, správca farnosti v Smoleniciachh

22. november: Svätá omša - duchovný obsah jej častí (praktická ukážka)

prof. PaeDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., biblista, Spišská Kapitula

30. november a 1. december: Adventná duchovná obnova

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, cirkevný historik

31. január: Kresťanský kaučing - moderná služba dnešnému kresťanovi

ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič, kresťanský kouč, farský administrátor v Križovanoch nad Dudváhom

28. február: Rádio Mária - nové slovenské kresťanské rádio

Mgr. Martin Jarábek, riaditeľ Rádia Mária a výpomocný duchovný farnosti v Jarovciac

27. marec: Svätá spoveď  - pilier života kresťana

P. Ing. Michal Zamkovský, CSsR, vicerektor kláštora redemptoristov v Podolínci

24. apríl: Kresťanské manželstvo a kríza - ako na to?

Ing. Martina Kardošová a Ing. Michal Kardoš, Family Garden

29. máj: Noc kostolov

Pozn.: program je predbežný a podlieha priebežným zmenám.

Sledujte farský kalendár, kde nájdete najaktuálnejšie informácie.