Novinky

« Späť

Všetky moje deti

Všetky moje deti

Tak sa volá unikátny dokument manželov Ladislava a Svatavy Marie Kabošovcov o mimoriadnej sociálnej práci a aktivitách známeho žakovského farára Mariána Kuffu, ktorý sme si vo štvrtok, 12.6. mali možnosť pozrieť v našom Pastoračnom centre. Tento film pripravil pre početných farníkov i obyvateľov okolitých obcí, ktorí zaplnili všetky pripravené stoličky, celkom výnimočný večer. Film nás natoľko vnútorne zasiahol, že sme s obomi autormi zostali v neformálnej a bohatej diskusii do neskorého večera a jeho posolstvo sme si odnášali aj vo svojom vnútri.

Dnešná naša spoločnosť je charakteristická svojím vysokým tempom života. Demokracia priniesla mnoho možností a všetci sa ich snažíme čo najlepšie využiť pre dobro svoje i svojich blízkych. Tieto možnosti nás však zároveň aj rozdelili a rozdeľujú: majetkovo, postavením, vplyvom, ale aj sociálne. Vznikajú kontrasty, z ktorých nie všetky sú pozitívne. Tie negatívne sú najmä v sociálnej oblasti a častej ignorancii tých, ktorí pomoc najviac potrebujú. O to vzácnejší sú potom ľudia, ktorí sa práve týmto ľuďom venujú, či sa im doslova obetujú. K takým najznámejším patrí saleziánsky kňaz a aktuálny jubilant don Srholec, ktorý je aktívny v starostlivosti o bezdomovcov, pán profesor Krčméry, ktorý pomáha zakladaním zdravotníckych zariadení v najchudobnejších krajinách tým najbezbrannejším, alebo rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa, farár zo Žakoviec, ktorý sa už 24 rokov obetuje pre tých, ktorí sú na okraji našej spoločnosti. Nie vždy vlastnou vinou. A práve o tomto kňazovi, jeho obetavej práci a hlavne o ľuďoch, ktorým sa venuje, sme si pozreli najnovší dokumentárny film.

Dokumentárne filmy nezvyknú patriť k tým, pri ktorých dokáže divák nepohnute presedieť dlhšie ako pár desiatok minút. Všetky moje deti sú jednou zo svetlých výnimiek. Premyslená dramaturgia, famózna kamera a brilantné režijné zvládnutie ťažkej témy nás všetkých na 90 minút pripútalo k stoličkám a doslova nás vtiahlo do prostredia, ktoré je pre nás veľmi vzdialené. Možno práve preto ho zvykneme posudzovať s predsudkami, jednostranne, väčšinovo. Hlboký ponor do života ľudí na okraji spoločnosti nám ukázal najmä ich ľudské stránky: veľkú lásku k deťom, výnimočný hudobný a tanečný talent, vnútorný citový svet a mimoriadny temperament pováh. Slúži ku cti autorom, že dokument nepojali ako profil toho, kto tam bol v podstate ústrednou postavou – dp. Kuffu (po celý čas zostával decentne v pozadí), ale plne sa sústredil na tých, ktorých sám pán farár označuje za svoje deti. Na pozadí jeho výstižných krátkych komentárov osvetľoval najrôznejšie roviny života týchto nešťastných ľudí. Dal nám nazrieť nielen do ich chudobných, prakticky žiadnym štandardom nevyhovujúcich žalostných príbytkov, ale najmä do vnútra týchto dobou tak ťažko skúšaných ľudí. Ukázal aj ich reálne pracovné úsilie pri zveľaďovaní svojich životných podmienok, snahu o vzdelávanie sa ale i schopnosť vedieť si oceniť a byť vďačný za pomoc, ktorú dostávajú. Prienik do toho prostredia významne umocňovala skvelá kamera Michaela Kaboša s mimoriadnym citom pre detail a vystihnutie atmosféry a decentná hudba Martina Dohnala, ktorá priam splývala s prostredím a pôsobila veľmi prirodzene.

Tento film zanechal v nás hlboké dojmy. Diskusia, ktorá sa po filme prirodzene rozbehla, bola dokonalou reflexiou videného a vďaka pani Svatave Kabošovej a pánovi Kabošovi nám dala nahliadnuť aj do zákulisia tvorby filmu i vnútra ľudí, o ktorých celý film je. To všetko iba dokreslilo obsah dokumentu a dalo nám komplexnejší obraz o sociálnej situácii v okrajových societach. A mnohým asi aj  pozmenila nazeranie na týchto ľudí. Po tomto večeri k nim patrím aj ja. Za seba preto môžem tento film veľmi odporučiť každému, kto má záujem o získanie objektívneho pohľadu na problematiku Rómov u nás. Okrem horeuvedeného bude obohatený aj hlbokými myšlienkami pána farára Kuffu, ktoré sú pre mňa akýmsi odkazom tohto filmu:

„Milujte ľudí nie podľa veľkosti ich zásluh, ale intenzity ich potrieb“,

alebo

„Pán Boh nás nebude súdiť podľa výsledkov, ale veľkosti našej lásky.“

Nech sú tieto myšlienky pre nás všetkých inšpiráciou do nášho každodenného života. Spo známe ďalší krásny rozmer života.