Novinky

« Späť

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – (C)

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – (C)

Liturgický a cirkevný kalendár týždňa: nedeľa, 15. septembra – Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť, (b). pondelok, 16. septembra – Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období; sv. Kornel, pápež a Cyprián, biskupi, mučeníci, spomienka, (č); sv. Ľudmila, mučenica; sv. Edita. utorok, 17. septembra – Utorok 24. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Róbert Bellarmín, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka, (b); sv. Hildegarda, panna. streda, 18. septembra – Streda 24. týždňa v Cezročnom období, (z); sv. Jozef Kupertínsky; sv. Viktor III., pápež. štvrtok, 19. septembra – Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období, (z); alebo sv. Január, biskup a mučeník, ľubovoľná spomienka, (č). piatok, 20. septembra – Piatok 24. týždňa v Cezročnom období; sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang, spoločníci, mučeníci, spomienka, (č); sv. Eustach, mučeník. sobota, 21. septembra – sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok, (č).

Nedeľa: 40. výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomku, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Streda: 20. výročie biskupskej vysviacky Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického biskupa.

Nedeľa Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Skutky apoštolov (Sk 1, 12-14)

Po vzatí Ježiša do neba sa apoštoli vracajú z Olivovej hory do Jeruzalema prejdúc vzdialenosť, ktorú je dovolené prejsť v sobotu. Vystupujú do hornej siene, kde sú Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Tu jednomyseľne zotrvávajú na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Lukášove Skutky apoštolov, ktoré chápal ako druhú časť svojho evanjelia, excelentne a rozprávačsky veľmi atraktívne spájajú historické spomienky na šírenie kresťanstva v jeho začiatkoch s teologickými úvahami o Cirkvi a jej duši. Vďaka tomu sú považované akoby za piate evanjelium. Učeníci sa po nanebovstúpení Pána Ježiša vracajú do Jeruzalema, aby začali svoje evanjelizačné poslanie. Pozoruhodnosťou dnešného textu je vymenovanie mien všetkých apoštolov, pretože evanjelisti to urobili iba raz – keď ich Ježiš povolal do svojej blízkosti. Možno to naznačuje akoby ich druhé povolanie, pri ktorom sa spájajú vo večeradle v modlitbe a hlbokých meditáciách vracajúc sa do podnetných chvíľ spoločného pôsobenia s Ježišom. Vytvárajú tu tak akoby predobraz modliacej sa a meditujúcej Cirkvi.

Prvý Petrov list (1 Pt, 4, 13-16)

Autor v dnešnom úryvku vyzýva k radosti za účasť na Kristových utrpeniach ako podmienky radosti a plesania aj po zjavení sa Ježišovej slávy. Blahoslavený je človek, ak ho hanobia pre Kristovo meno, pretože na ňom spočíva Duch slávy a Boží. A varuje, aby nik netrpel ako vrah alebo zlodej, zločinec či sliedič. Ale ten, kto trpí ako kresťan, sa nemusí hanbiť, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

Apoštol Peter adresuje svoj list prenasledovaným kresťanom v Malej Ázii, vlastne druhej generácii kresťanov, ktorí Krista nevideli na vlastné oči. Po tom, ako ich vyzve k bdeniu v modlitbách a k vzájomnej vytrvalej láske, naznačuje, že musí existovať aj utrpenie, ktoré prežívajú nevinní ľudia. Toto príkorie však nie je samoúčelné ani nespravodlivé, ale smeruje k oslave zmŕtvychvstalého Krista. A zároveň prízvukuje, že nemá na mysli utrpenie vraha, zlodeja či sliediča, ale spravodlivého pre Kristovo meno, ktorý Ho takto oslavuje. Kresťan má teda aj v týchto chvíľach zotrvať pevne vo svojej viere a odovzdať sa do Božích rúk. Slová, ktoré každému z nás, brat/sestra, skôr či neskôr môžu pomôcť prekonať utrpenie, ktoré nás stretne. V duchu viery a na oslavu Toho, ktorý za nás zomrel, aby sme sa my mohli uchádzať o večnú odmenu.

Evanjelium podľa Jána (Jn 19, 25-27)

Pri Ježišovom kríži stojí jeho matka, sestra Jeho matky, Mária Kleofasova a Mária Magdaléna. Ježiš vraví svojej matke, mysliac na svojho učeníka: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom hovorí učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ Od toho momentu si ju učeník vzal k sebe.

Dnešný úryvok z Jána zachytáva posledné minúty Ježišovho pozemského života, kedy vyslovuje svoju poslednú vôľu – zveruje svoju matku milovanému učeníkovi, aby sa stal jej synom a matku vyzýva, aby bola aj jeho matkou. Príznačný text pre dnešný veľký sviatok nielen slovenskej Cirkvi – Sedembolestnej Panny Márie. Všetci vieme, že nie je iba o siedmich bolestiach, lebo Mária ich prežila omnoho viac. Číslo sedem symbolicky vyjadruje práve množstvo utrpenia, hrozieb, strachu a neistôt, ktoré Panna Mária s Jozefom prežili na spoločnej púti s Ježišom od prvých chvíľ Jeho narodenia až do preťažkých chvíľ Jeho smrti na kríži. Možno nezaškodí pripomenúť si tých sedem bolestí, ktoré predstavujú aj všetky ostatné: 1) Simeonova predpoveď o osude Ježiša, keď Ho ako 40-dňového obetovali v chráme; 2) útek do Egypta pred hrozbou zabitia Herodesovými vojakmi; 3) hľadanie strateného Ježiša, ktorý zostal v jeruzalemskom chráme, hoci Jeho rodičia sa už vracali domov a našli Ho až po troch dňoch; 4) stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste; 5) Ježišovo zomieranie na kríži; 6) prijatie mŕtveho Ježiša sňatého z kríža do lona matky; 7) uloženie Ježišovho tela do hrobu.

Asi iba rodič dokáže naplno pochopiť bolesť, ktorú musí matka prežívať, keď vidí svoje dieťa trpieť alebo zomierať. Matka je človek, ktorý sprevádza svoje dieťa životom neustále: od prvých chvíľ na svete, keď je úplne nemohúce a odkázané na jej spoločenstvo vo dne v noci až do neskorej dospelosti, kedy je človek už samostatným a sebestačným. Ale matka ani vtedy neprestáva plniť svoju úlohu. Každý z nás vie, ako starostlivo sleduje každý náš krok a snaží sa svoje dieťa chrániť a neprestajne mu pomáhať. Je každému z nás istotou domova, dobra a bezpečia. Tak sa k nám správa aj Panna Mária, pre ktorú sme tiež jej deti, za ktoré oroduje u svojho Syna. Skúsme si, brat/sestra, brať z Panny Márie príklad pre svoj vlastný život a tak ako ona stála pri svojom Synovi aj v Jeho najťažších chvíľach, neopustime ani my svojho Spasiteľa v čase, keď čelíme problémom a ťažkostiam. A urobme aj viac!: ak nám tieto utrpenia spôsobil niekto konkrétny, dokážeme mu odpustiť? Každá takáto situácia je pre nás, brat/sestra, veľkou príležitosťou zvládať kríž, ktorý nesieme alebo pomáhať tým z našich blízkych, ktorí ho práve majú na svojich pleciach. Pamätajme preto na Ježiša a Jeho matku Pannu Máriu vo svojich modlitbách a prosme o milosť a silu vytrvať v spoločenstve s nimi aj v našich ťažkých chvíľach. Povedzme aj my Ježišovi aj v tých najťažších chvíľach svoje „Fiat!“ Veď kríž na našich pleciach je aj nádejou pre každého z nás, že ak sa ním necháme prežiariť a naplniť Božou láskou, vymetieme zo svojho života hriech a zlo.

Obrázok: Šaštínska Sedembolestná Panna Mária (socha) - www.webumenia.sk